Informace pro akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti EPA a.s., se sídlem Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 550, PSČ: 190 11, IČ: 45274347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1564, svolává v souladu s čl. 9 a 10 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 4. června 2024 od 1100 hodin v sídle společnosti EPA a.s. na adrese Podnikatelská 550, Praha 9 - Běchovice, v místnosti č. 37 A.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího řádu
  3. Volba orgánů valné hromady
  4. Roční účetní závěrka za rok 2023, návrh na rozdělení zisku
  5. Zpráva dozorčí rady
  6. Odměňování a jiná plnění ve prospěch osob, které jsou členy volených orgánů společnosti
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku
  8. Závěr

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena dne 4. června 2024 v 1000 hodin v místě konání valné hromady, v místnosti č. 37. Právo účasti mají akcionáři, kteří budou v termínu konání valné hromady uvedeni v seznamu akcionářů. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti a listinnými akciemi společnosti vedenými na jméno akcionáře. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady jsou přiloženy ke stažení...