Informace pro akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti EPA a.s., se sídlem Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 550, PSČ: 190 11, IČ: 45274347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1564, svolává v souladu s čl. 9 a 10 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 31. května 2021 od 1400 hodin v sídle společnosti EPA a.s. na adrese Podnikatelská 550, Praha 9 - Běchovice, v místnosti č. 37 A.

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku
 5. Roční účetní závěrka za rok 2020, návrh na rozdělení zisku
 6. Zpráva dozorčí rady
 7. Jiná plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, určení mzdy a jiná plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, a zaměstnanci, který je současně osobou blízkou členům statutárního orgánu společnosti
 8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku
 9. Určení auditora
 10. Volby členů představenstva a dozorčí rady
 11. Závěr

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena dne 31. května 2021 ve 1300 hodin v místě konání valné hromady, v místnosti č. 37. Právo účasti mají akcionáři, kteří budou v termínu konání valné hromady uvedeni v seznamu akcionářů. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti a listinnými akciemi společnosti vedenými na jméno akcionáře. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady jsou přiloženy ke stažení.

Ke stažení je rovněž výroční zpráva za rok 2020 obsahující účetní závěrku a zprávy vyhotovené představenstvem a dozorčí radou. Výroční zpráva neobsahuje zprávu auditora, protože audit za rok 2020 nebyl proveden z důvodu úmrtí auditora. Nového auditora musí určit nejvyšší orgán společnosti. Audit za rok 2020 bude zahájen po uzavření smlouvy s auditorem, kterého určí valná hromada.